Register dejanskih lastnikov – plačilni nalog & globa

Prejeta kazen oz. globa zaradi ne-vpisa v register dejanskih lastnikov (ZPPDFT-1)

Z mesecem avgustom 2019 je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) pričela z izdajanjem plačilnih nalogov proti pravnim osebam, ki v 8 dneh od vpisa subjekta v Poslovni register Slovenije, niso vpisale podatkov o njenih dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov.

44. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) namreč določa obveznost, da morajo dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen navedenih izjem:

    1. samostojni podjetniki posamezniki;
    2. posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost;
    3. enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo;
    4. neposredni in posredni proračunski uporabnik.

Globa

167. člen ZPPDFT-1 nadalje določa, da se pravno osebo, ki ne vpiše podatkov o svojem dejanskem lastniku oziroma ne vpiše sprememb, kaznuje z globo od 6.000,00 EUR do 60.000,00 EUR, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo od 400,00 do 2.000,00 EUR. Nadzor izvaja Urad RS za preprečevanje pranja denarja.

Ne glede na jasne zakonske določbe, pravne osebe dobivajo plačilne naloge z globo tudi, če niso pravno utemeljeni in nimajo podlage v zakonu.

Zoper plačilni nalog lahko pravne osebe v 8 dneh od vročitve plačilnega naloga vložijo zahtevo za sodno varstvo.V kolikor pravna oseba ne vloži zahteve za sodno varstvo v predpisanem roku, ima pravico plačati samo polovico izrečene globe.

V kolikor je izdan nezakonit plačilni nalog, sploh zaradi izjemno visokih glob/kazni, v Odvetniški pisarni Križanec vlagamo za stranke zahteve za sodno varstvo. Pred vložitvijo zahteve brezplačno pregledamo prejeti plačilni nalog in ocenimo možnost uspeha v zahtevi za sodno varstvo.

Za več informacij nas lahko kontaktirate preko e-naslova: info@odvetnik-krizanec.si ali pa nas pokličete na telefonsko številko + 386 41 534 931.

Leave a Reply

Ocena uporabnikov