Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

 

Uvod

V Sloveniji je v letu 2022 registriranih že 110.000 s.p.-jev., kar pomeni, da ima že skoraj vsak dvajseti slovenec odprto svoje samostojno podjetništvo. Zakaj je temu tako, je težko odgovoriti, sigurno pa je ob samem začetku poslovanja, ko je obseg prihodkov in posledično dobiček manjši, bolj smiselno ustanoviti s.p., kjer stroškov ustanovitve ni, kot pa npr. d.o.o., kjer je potrebno vpačati minimalni osnovni kapital v višini 7.500,00 EUR.

Skozi leta poslovanja in rasti pa samostojni podjetnik statusno obliko s.p.-ja preraste, zaposljuje vedno več ljudi, obseg poslov ima vedno večji in s tem posledično tudi odgovornost, ravno takrat pa se pojavi ideja o statusnem postopku: preoblikovanje sp v doo. 

Zakonodaja omogoča preoblikovanje s.p. v d.o.o. na davčno nevtralen način (brez plačila davkov ob transakciji), pri tem pa je potrebno biti pazljiv, da se postopek vodi v skladu z zakonom.

preoblikovanje sp v doo

Dva načina: preoblikovanje sp v doo

Pa si poglejmo, kako je preoblikovanje s.p. v d.o.o. urejeno v naši zakonodaji. Zakon o Gospodarskih družbah (ZGD-1), določa, da se Podjetnik lahko preoblikuje sp v doo na naslednja dva načina:

  • s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja (klasično preoblikovanje sp v doo);
  •  s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo (prenos podjetja na način pripojitve).

V prvem primeru, se pravi, s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo (klasičen prenos podjetja na d.o.o.), se zaradi prenosa podjetnikovega podjetja ustanovi nova kapitalska družba – d.o.o.. V navedenem primeru se prenos opravi na podlagi sklepa podjetnika o preoblikovanju. Pomembno je dejstvo, da kapitalska družba pred preoblikovanjem še ne obstaja in se torej ustanovi z namenom, da podjetnik nanjo prenese vso svojo dejavnost, vsa sredstva in tudi obveznosti.

Druga oblika preoblikovanja s.p. v d.o.o. pa je (preoblikovanje s.p. v d.o.o. na način pripojitve), da se celotno podjetje prenese na prevzemno (že obstoječo) kapitalsko družbo. Za prenos podjetja na prevzemno družbo se smiselno uporabljajo pravila o preoblikovanju na novoustanovljeno družbo ter pravila ZGD-1 o pripojitvi družb.

Postopka sta si zelo podobna, bistvena razlika pa je, da se pri postopku preoblikovanja s.p. v d.o.o. –  na novo-ustanovljeno družbo, podjetništvo prenese s sklepom, pri čemer je treba ob sami ustanovitvi pripraviti in sprejeti temeljne ustanovitvene akte (akt o ustanovitvi, sklep o imenovanju direktorja, sklep o določitvi poslovna naslova,…). Pri drugi obliki preoblikovanja (na obstoječo družbo) pa se prenos podjetja na d.o.o. opravi s pogodbo, ki jo sklene samostojni podjetnik in vodstvo družbe, kateri se s.p. pripaja.

Prednosti poslovanja pod statusno obliko d.o.o.-ja sta predvsem: a) omejena odgovornost za obveznosti podjetja in b) manjša davčna obremenitev pri višjih dobičkih.

 

Zakaj je dobro preoblikovati s.p. v d.o.o.?

ustanovitev doo

1. Odgovornost

Samostojni podjetniki odgovarjajo  za obveznosti podjetja z vsem svojim premoženjem. V praksi se lahko zgodi dogodek na katerega nimamo vpliva (poškodba pri delu, recesija/kriza in s tem povezan upad poslovanja, ipd…), zato – kot pravniki –  vedno svetujemo, da je potrebno dobro in učinkovito zaščititi svoje osebno premoženje. Ravno zaradi tega razloga je preoblikovanje s.p. v d.o.o. najbolj smiselno iz pravnega vidika, saj pri d.o.o. družbeniki (lastniki) ne odgovarjajo osebno, temveč odgovarja le družba, do višine njenega premoženja.

2. Davčna obremenitev

Ena temeljnih prednosti poslovanja pod statusno obliko d.o.o.-ja  je tudi manjša davčna obremenitev (davki in prispevki), ki pride še bolj do izraza pri večjih dobičkih. V spodnji tabeli smo pripravili informativni izračun davčne obremenitve za s.p. in d.o.o. (pri tem niso upoštevane nobene osebne in/ali investicijske olajšave, glede prispevkov podjetnika pa smo vzeli za izračun, da je podjetnik vsako leto ustvaril enako dobička. )

s.p. v EUR v EUR v EUR
Podjetnikov dobiček 40.000 100.000 200.000
Dohodnina 6.006 26.010 76.008
Prispevki 15.280 28.138 28.138
Skupaj dohodnina+prisp. 21.286 54.148 104.146
d.o.o.
Dobiček 40.000 100.000 200.000
Davek na dob. – 19% 7.600 19.000 38.000
Davek pri izplačilu dob. – 25,00% 8.100 20.250 40.500
Skupaj davek+prisp. 15.700 39.250 78.500
RAZLIKA 5.586 14.898 25.646

Informativna tabela nazorno prikazuje, da je prihranek poslovanja pod statusno obliko d.o.o.-ja še toliko bolj očiten pri večjih dobičkih. Največja razlika pa so sevedi prispevki, kjer podjetnik hitro pade v najvišji razred mesečnih prispevkov (2.344 EUR v letu 2021 in 2.633,34 EUR v poslovnem letu 2022), medtem, ko se podjetnik pri družbi z omejeno odgovornostjo zaposli, ter prispevke plačuje od plače (bistveno manj). (Opomba: informativni izračuni so narejeni za poslovno leto 2021).

3. Večji ugled med poslovnimi partnerji

Po naši oceni –  predvsem v tujini – poslovanje pod statusno obliko d.o.o. uživa večji ugled med poslovnimi partnerji in kupci/strankami. V nekaterih državah statusno oblike samostojnega podjetnika ne poznajo, medtem, ko to težje rečemo d.o.o. (npr. GmbH, LLC, Ltd.,…). Tudi iz tega vidika je preoblikovanje sp v doo smiselno.

4. Univerzalno pravno nasledstvo

Postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o.  ima za posledico univerzalno pravno nasledstvo, kar pomeni, da nova ali prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, ki so povezana s prenesenim podjetjem samostojnega podjetnika. Navedeno v praksi pomeni, da ni potrebno spreminjati pogodb o poslovnem sodelovanju s poslovnimi partnerji, pogodb o zaposlitvi ter drugih pogodb, saj d.o.o., po samem zakonu, vstopi v vsa pravna razmerja. Nekatere izjeme sicer obstajajo, med drugim je potrebno urediti prepis lastništva prevoznih sredstev in nepremičnin.

V primeru univerzialnega pravnega nasledstva oz. v primeru pravilno izvedenega preoblikovanja s.p. v d.o.o.  le ta predstavlja davčno nevtralno operacijo in se od takšnega prenosa davka ne plača. V primeru že uveljvaljenih davčnih olajšav oz. bodočih olajšav se zaradi univerzialnega pravnega nasledstva vse koristi in bremena prenesejo na d.o.o..

5. Upokojitev

Razlog, zakaj se ogromno s.p.-jev v zadnjem času odloči za preoblikovanje sp v doo je med drugim tudi upokojitev podjetnika. Po trenutno veljavni zakonodaji ni združljivo imeti “polni” s.p. in ob tem prejemati pokojnino. Ravno zaradi tega razloga, se veliko starejših podjetnikov odloči za postopek statusnega preoblikovanja podjetnika saj na ta način lahko obdržijo pokojnino, hkrati pa ostanejo lastniki  d.o.o. in na ta način prejemajo pasiven dohodek (dividende). V novoustanovljeni družbi sicer ne smejo prevzeti funkcije direktorja, lahko pa prevzamejo funkcijo prokurista. Prokura pa zakonu upravičuje vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, z izjemo odsvojitve in obremenitve nepremičnine ne.

Postopek statusnega preoblikovanja s.p. v d.o.o. lahko razdelimo na 3 faze, celoten postopek pa traja od 1-3 mesecev.

 

In kakšen je sam postopek

Najlažje za razumevanje je, da postopek prenosa podjetja na d.o.o. razdelimo v 3 faze (opisujemo zelo poenostavljen postopek).

Prva faza obsega dejanja opravljena pred samim prenosom podjetja na d.o.o.. Sprva je potrebno, v skladu z  Zakonom o delovnih razmerjih, zaposlene delavce pisno obvestiti o postopku preoblikovanja s.p. v d.o.o.. Nato je potrebno intenzivno sodelovanje z računovodskim servisom podjetnika, saj je potrebno pripraviti računovodske izkaze na presečni dan (“dan D”). V primeru, da je vrednost prenesenega podjetja večja kot 100.000 EUR (vrednost bilančne postavke kapitala) je potrebna prisotnost pooblaščenega revizorja, ki ga v nepravdnem postopku imenuje sodišče. Ko so bilance pripravljene in potrjene –  je potrebno pripraviti vse potrebne akte za postopek statusnega preoblikovanja podjetnika (sklep o prenosu/pogodba o prenosu podjetja, akt o ustanovitvi, sklep o imenovanju zastopnika, ipd…).

Ko imamo opravljena vsa dejanja pod fazo I, preidemo na drugo fazo, ki obsega podpis dokumentov pri notarju. Notar – po podpisu dokumentov –  bo podal predlog za vpis postopka preoblikovanja s.p. v d.o.o. v sodni register (pripojitev ali ustanovitev novega d.o.o.), katerega bo, ob izpolnitvi vseh pogojev, registrsko sodišče po uradni dolžnosti tudi izvršilo.

S tretjo in zadnjo fazo pa pričnemo, ko je prenos podjetja na d.o.o.  že vpisan v register. Tudi tretja faza je pomembna saj se sicer lahko izgubi davčna ugodnost (nevtralnost prenosa podjetja na d.o.o.). V tretji in zadnji fazi je potrebno opraviti računovodska in davčna opravila, da je preoblikovanje davčno nevtralno, kapitalska družba pa pripravljena za poslovanje.

Postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o. traja med od 1-3 mesecev.

postopek ustanovitve podjetja

Stroški

Težko je natančno oceniti kakšen je celoten strošek preoblikovanja s.p. v d.o.o. . Strošek je namreč odvisen od velikosti podjetja in zahtevnosti postopka. Načeloma pa se stroški vodenja celotnega postopka in priprave potrebnih aktov pričnejo pri 1.200,00 EUR za najmanjše s.p.-je. Ob tem bi radi še omenili, da slovenski podjetniški sklad od leta 2019 omogoča povrnitev 60% stroškov preoblikovanja (stroškov odvetnika, revizorja, notarja), zato je končni strošek za podjetnika lahko bistveno manjši.

Slovenski podjetniški sklad omogoča voucher za povrnitev 60% vseh stroškov prenosa podjetja na d.o.o.

Za konec

Kot že omenjeno –  preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. ni tako enostavno in glede na dejstvo, da se podjetnik preoblikuje le enkrat, je dobro, da ga skozi postopek vodi strokovnjak, ki postopek dobra pozna. 

V Odvetniški pisarni Križanec se v zadnjem času veliko ukvarjajmo tudi s preoblikovanjem s.p. v d.o.o., zato lahko svojim strankam zagotovimo, da zadevo speljemo v skladu z zakonom in prakso.

preoblikovanje sp v doo

POGOSTA VPRAŠANJA PRI POSTOPKU PREOBLIKOVANJA SP v DOO

 

Davčna in matična številka – bo enaka?

Statusna oblika s.p. – dejansko pomeni fizično osebo, ki opravlja dejavnost. Samostojni podjetnik namreč ni pravna oseba, kot npr. d.o.o.

Ravno iz tega razloga, bo novo-ustanovljena d.o.o. (klasično preoblikovanje sp v doo) pridobila novo davčno in matično številko.

Kaj se zgodi z zaposlenimi delavci?

S prenosom podjetja s.p.-ja na d.o.o.,  samostojni podjetnik, kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika in gre za nasledstvo tako v materialnem kot v procesnem smislu. Povsem enako velja za delovna razmerja ter pravice in obveznosti, ki izvirajo iz takšnega razmerja.

V pravnem smislu gre pri postopku statusnega preoblikovanja za spremembo delodajalca, kot jo določa 75. člen Zakona o delovnih razmerjih. Navedeno pomeni, da preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku (s.p.), na delodajalca prevzemnika (d.o.o.).

Ali moramo po prenosu s.p. na d.o.o. spremeniti pogodbe o zaposlitvi?

Kot že navedeno – po zadnji praksi upravnih organov – pogodb o zaposlitvi ni potrebno spreminjati saj gre za univerzalno pravno nasledstvo. Vseeno pa je potrebno, iz razloga pravilnega evidentiranja, narediti fizično odjavo delavca iz zavarovanj takrat izbrisanega podjetja s.p. in kasneje te iste delavce elektronsko vpisati v zavarovanja novo-ustanovljene družbe.

Imam sklenjeno dolgoročno pogodbo s poslovnim partnerjem. Kaj se zgodi s takšno pogodbo v primeru preoblikovanja s.p. v d.o.o.

Kot že navedeno, s prenosom podjetja samostojnega podjetnika na kapitalsko družbo ta, kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika in gre za nasledstvo tako v materialnem kot v procesnem smislu. Ravno iz tega razloga se pogodba v pravnem smislu prenese na novo-ustanovljeno d.o.o. (ali v primeru pripojitve – na obstoječ d.o.o.).

Ne glede na navedeno pa je vseeno priporočljivo, da vam svetovalec, ki vam vodi postopek statusnega preoblikovanja, natančno pregleda vsebino pogodbo saj dolgoročne pogodbe včasih vsebujejo klavzule o obveščanju ali soglasju za primer statusnih preoblikovanj (tudi za primere preoblikovanja s.p. v d.o.o.)

Kaj se zgodi z leasing in kreditnimi pogodbami?

Odgovor je povsem enak kot pri prejšnjem vprašanju, s prenosom samostojnega podjetnika na d.o.o., ta kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika, tudi na mesto strank kreditojemalca/leasingojemalca pri omenjenih pogodbah.

Skoraj vedno pa leasing in/ali kreditne pogodbe vsebujejo klavzule o predhodnem obveščanju (včasih tudi soglasju) v primerih statusnih preoblikovanj.

Ali potrebujem nov bančni račun?

V večini primerov preoblikovanja sp v doo, bo novo-ustanovljena družba potrebovala nov bančni račun. Vseeno pa nekatere banke dopuščajo možnost, da se številka računa prenese na novo-ustanovljeno družbo. Za vsak posamičen primer se je potrebno pozanimati pri posamični banki.

V zadnjih 5 letih smo uspešno izvedli že preko 100 postopkov statusnega preoblikovanja s.p. v d.o.o.

Sem prevoznik – kaj je z licencami OZS?

V skladu za Zakonom o prevozih v cestnem prometu je potrebno spremeniti licenco oz. morebitne dovolilnice za opravljanje dejavnosti prevozov. Licence izdaja Obrtna zbornica. Ker traja nekaj dni, da se licenca spremeni, je dobro že takoj (po podpisu dokumentov preoblikovanja sp v doo), z notarskim zapisnikom in seznamom vozil oz. drugo potrebno dokumentacijo zaprositi Obrtno zbornico, da pripravijo spremembo/nove licence. Ko podjetnik prejme sklep registrskega sodišča o uspešno izvedenem postopku “preoblikovanje sp v doo” se licenca lahko tudi prevzame. Povsem enako velja za licenco Skupnosti za opravljanje prevozov. Glede Licence Skupnosti za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu: Izpolnjevanje ustreznega finančnega položaja se dokazuje z notarskim zapisnikom pogodbe ali sklepa o prenosu podjetja.

Kako je z davki?

Kot že navedeno v samem besedilu – se ob pravilno zastavljenem postopku statusnega preoblikovanja sp v doo davka ne plača – takšna transakcija je namreč davčno nevtralna. Vseeno pa je potrebno biti pazljiv, da so pravilno sprejeti vsi sklepi, podpisani vsi dokumenti ter predvsem – na finančno upravo oddani vsi potrebno obrazci.

Kako je z voucherjem s strani Slovenskega podjetniškega sklada?

Slovenski podjetniški sklad že vrsto let nudi t.i. voucherje pri postopku preoblikovanja sp v doo. Trenutni javni poziv sicer ni odprt, se pa pričakuje, da ga bo Slovenski podjetniški sklad ponovno odprl enkrat v letu 2024. Slovenski podjetniški sklad tako pri prenosu sp na doo nudi povrnitev upravičenih stroškov do 60% vseh upravičenih stroškov. Upravičeni stroški pri postopku prenosa samostojnega podjetnika na doo pa so predvsem: stroški izvajalca, stroški revizorja ter stroški notarja. Več informacij o samem javnem pozivu pa najdete na spletni strani sklada: SPS JAVNI POZIV – PREOBLIKOVANJE SP V DOO.

Zakaj menimo, da vam lahko pri postopku: preoblikovanje sp v doo - pomagamo ?

  • Pravilna izvedba postopka – V preteklih letih izvajanja preoblikovanja sp v doo smo se srečali z ogromno vprašanji in izzivi, ki smo jih vedno rešili.
  • Fiksna cena – naša ponudba/cena za izvedbo postopka preoblikovanja sp na doo bo zmeraj fiksna, kar pomeni, da v njej ni skritih stroškov oz. dodatnega obračunavanja po izvedenem postopku. V kolikor je dela več – cena ostane enaka.
  • “One-stop shop” – Imamo ekipo in znanje, da vas vodimo skozi celotno transakcijo – pri postopku tako ne boste potrebovali drugih svetovalcev.
  • Odzivnost – V kolikor boste imeli med ali po postopku statusnega preoblikovanja kakšno vprašanje ali dilemo, vam bomo vedno priskočili na pomoč.
  • Izkušnje – v zadnjih 5 letih smo uspešno izvedli že preko 100 postopkov statusnega preoblikovanja sp v doo. Prepričano smo, da vam lahko pomagamo.

izbrati sp ali doo

POTREBUJETE POMOČ NA PODROČJU POSTOPKA: PREOBLIKOVANJE SP V DOO ?

Ocena uporabnikov