Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

 

Uvod

V Sloveniji je v letu 2020 dejanih že 120.000 s.p.-jev., kar pomeni, da ima že že vsak dvajseti Slovenec odprto svoje samostojno podjetništvo. Zakaj je temu tako, je težko odgovoriti, sigurno pa je ob samem začetku poslovanja, ko je obseg prihodkov in posledično dobiček manjši, bolj smiselno ustanoviti s.p., kjer stroškov ustanovitve ni, kot pa npr. d.o.o., kjer je potrebno vpačati minimalni osnovni kapital v višini 7.500,00 EUR.

Skozi leta poslovanja in rasti pa samostojni podjetnik statusno obliko s.p.-ja preraste, zaposljuje vedno več ljudi, obseg poslov ima vedno večji in s tem posledično tudi odgovornost, ravno takrat pa se pojavi ideja o statusnem postopku: preoblikovanje sp v doo. 

Država omogoča preoblikovanje s.p. v d.o.o. na davčno nevtralen način (brez plačila davkov ob transakciji), pri tem pa je potrebno biti pazljiv, da se postopek vodi v skladu z zakonom.

 

Dva načina: preoblikovanje sp v doo

Pa si poglejmo, kako je preoblikovanje s.p. v d.o.o. urejeno v naši zakonodaji. Zakon o Gospodarskih družbah (ZGD-1), določa, da se Podjetnik lahko preoblikuje sp v doo na naslednja dva načina:

  • s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja (klasično preoblikovanje sp v doo);
  •  s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo (prenos podjetja na način pripojitve).

V prvem primeru, se pravi, s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo (klasičen prenos podjetja na d.o.o.), se zaradi prenosa podjetnikovega podjetja ustanovi nova kapitalska družba – d.o.o.. V navedenem primeru se prenos opravi na podlagi sklepa podjetnika o preoblikovanju. Pomembno je dejstvo, da kapitalska družba pred preoblikovanjem še ne obstaja in se torej ustanovi z namenom, da podjetnik nanjo prenese vso svojo dejavnost, vsa sredstva in tudi obveznosti.

Druga oblika preoblikovanja s.p. v d.o.o. pa je (preoblikovanje s.p. v d.o.o. na način pripojitve), da se celotno podjetje prenese na prevzemno (že obstoječo) kapitalsko družbo. Za prenos podjetja na prevzemno družbo se smiselno uporabljajo pravila o preoblikovanju na novoustanovljeno družbo ter pravila ZGD-1 o pripojitvi družb.

Postopka sta si zelo podobna, bistvena razlika pa je, da se pri postopku preoblikovanja s.p. v d.o.o. –  na novo-ustanovljeno družbo, podjetništvo prenese s sklepom, pri čemer je treba ob sami ustanovitvi pripraviti in sprejeti temeljne ustanovitvene akte (akt o ustanovitvi, sklep o imenovanju direktorja, sklep o določitvi poslovna naslova,…). Pri drugi obliki preoblikovanja (na obstoječo družbo) pa se prenos podjetja na d.o.o. opravi s pogodbo, ki jo sklene samostojni podjetnik in vodstvo družbe, kateri se s.p. pripaja.

Prednosti poslovanja pod statusno obliko d.o.o.-ja sta predvsem: a) omejena odgovornost za obveznosti podjetja in b) manjša davčna obremenitev pri višjih dobičkih.

 

Zakaj je dobro preoblikovati s.p. v d.o.o.?

1. Odgovornost

Samostojni podjetniki odgovarjajo  za obveznosti podjetja z vsem svojim premoženjem. V praksi se lahko zgodi dogodek na katerega nimamo vpliva (poškodba pri delu, recesija/kriza in s tem povezan upad poslovanja, ipd…), zato – kot pravniki –  vedno svetujemo, da je potrebno dobro in učinkovito zaščititi svoje osebno premoženje. Ravno zaradi tega razloga je preoblikovanje s.p. v d.o.o. najbolj smiselno iz pravnega vidika, saj pri d.o.o. družbeniki (lastniki) ne odgovarjajo osebno, temveč odgovarja le družba, do višine njenega premoženja.

2. Davčna obremenitev

Ena temeljnih prednosti poslovanja pod statusno obliko d.o.o.-ja  je tudi manjša davčna obremenitev (davki in prispevki), ki pride še bolj do izraza pri večjih dobičkih. V spodnji tabeli smo pripravili informativni izračun davčne obremenitve za s.p. in d.o.o. (pri tem niso upoštevane nobene osebne in/ali investicijske olajšave, glede prispevkov podjetnika pa smo vzeli za izračun, da je podjetnik vsako leto ustvaril enako dobička. )

s.p. v EUR v EUR v EUR
Podjetnikov dobiček 40.000 100.000 200.000
Dohodnina 10.600 36.480 86.480
Prispevki 15.276 26.100 26.100
Skupaj dohodnina+prisp. 25.836 62.580 112.580
d.o.o.
Dobiček 40.000 100.000 200.000
Davek na dob. – 19% 7.600 19.000 39.000
Davek pri izplačilu dob. – 27,5% 8.910 22.275 44.275
Skupaj davek+prisp. 16.510 41.275 83.275
RAZLIKA 9.326 21.305 29.305

Informativna tabela nazorno prikazuje, da je prihranek poslovanja pod statusno obliko d.o.o.-ja še toliko bolj očiten pri večjih dobičkih. Največja razlika pa so sevedi prispevki, kjer podjetnik hitro pade v najvišji razred mesečnih prispevkov (2.175,00 EUR), medtem, ko se podjetnik pri družbi z omejeno odgovornostjo zaposli, ter prispevke plačuje od plače (bistveno manj). (Opomba: izračuni so narejeni za poslovno leto 2o20).

3. Večji ugled med poslovnimi partnerji

Po naši oceni –  predvsem v tujini – poslovanje pod statusno obliko d.o.o. uživa večji ugled med poslovnimi partnerji in kupci/strankami. V nekaterih državah statusno oblike samostojnega podjetnika ne poznajo, medtem, ko to težje rečemo d.o.o. (npr. GmbH, LLC, Ltd.,…). Tudi iz tega vidika je preoblikovanje sp v doo smiselno.

4. Univerzalno pravno nasledstvo

Postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o.  ima za posledico univerzalno pravno nasledstvo, kar pomeni, da nova ali prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, ki so povezana s prenesenim podjetjem samostojnega podjetnika. Navedeno v praksi pomeni, da ni potrebno spreminjati pogodb o poslovnem sodelovanju s poslovnimi partnerji, pogodb o zaposlitvi ter drugih pogodb, saj d.o.o., po samem zakonu, vstopi v vsa pravna razmerja. Nekatere izjeme sicer obstajajo, med drugim je potrebno urediti prepis lastništva prevoznih sredstev in nepremičnin.

V primeru univerzialnega pravnega nasledstva oz. v primeru pravilno izvedenega preoblikovanja s.p. v d.o.o.  le ta predstavlja davčno nevtralno operacijo in se od takšnega prenosa davka ne plača. V primeru že uveljvaljenih davčnih olajšav oz. bodočih olajšav se zaradi univerzialnega pravnega nasledstva vse koristi in bremena prenesejo na d.o.o..

5. Upokojitev

Razlog, zakaj se ogromno s.p.-jev v zadnjem času odloči za preoblikovanje sp v doo je med drugim tudi upokojitev podjetnika. Po trenutno veljavni zakonodaji ni združljivo imeti “polni” s.p. in ob tem prejemati pokojnino. Ravno zaradi tega razloga, se veliko starejših podjetnikov odloči za postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o. saj na ta način lahko obdržijo pokojnino, hkrati pa ostanejo lastniki  d.o.o. in na ta način prejemajo pasiven dohodek (dividende). V novoustanovljeni družbi sicer ne smejo prevzeti funkcije direktorja, lahko pa prevzamejo funkcijo prokurista. Prokura pa zakonu upravičuje vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, z izjemo odsvojitve in obremenitve nepremičnine ne.

Postopek statusnega preoblikovanja s.p. v d.o.o. lahko razdelimo na 3 faze, celoten postopek pa traja od 1-3 mesecev.

 

In kakšen je sam postopek

Najlažje za razumevanje je, da postopek prenosa podjetja na d.o.o. razdelimo v 3 faze (opisujemo zelo poenostavljen postopek).

Prva faza obsega dejanja opravljena pred samim prenosom podjetja na d.o.o.. Sprva je potrebno, v skladu z  Zakonom o delovnih razmerjih, zaposlene delavce pisno obvestiti o postopku preoblikovanja s.p. v d.o.o.. Nato je potrebno intenzivno sodelovanje z računovodkinjo podjetnika, saj je potrebno pripraviti računovodske izkaze na presečni dan (“dan D”). V primeru, da je vrednost prenesenega podjetja večja kot 100.000 EUR (vrednost bilančne postavke kapitala) je potrebna prisotnost pooblaščenega revizorja, ki ga v nepravdnem postopku imenuje sodišče. Ko so bilance pripravljene in potrjene –  je potrebno pripraviti vse potrebne akte za postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o. (sklep o prenosu/pogodba o prenosu podjetja, akt o ustanovitvi, sklep o imenovanju zastopnika, ipd…).

Ko imamo opravljena vsa dejanja pod fazo I, preidemo na drugo fazo, ki obsega podpis dokumentov pri notarju. Notar – po podpisu dokumentov –  bo podal predlog za vpis postopka preoblikovanja s.p. v d.o.o. v sodni register (pripojitev ali ustanovitev novega d.o.o.), katerega bo, ob izpolnitvi vseh pogojev, registrsko sodišče po uradni dolžnosti tudi izvršilo.

S tretjo in zadnjo fazo pa pričnemo, ko je prenos podjetja na d.o.o.  že vpisan v register. Tudi tretja faza je pomembna saj se sicer lahko izgubi davčna ugodnost (nevtralnost prenosa podjetja na d.o.o.). V tretji in zadnji fazi je potrebno opraviti računovodska in davčna opravila, da je preoblikovanje davčno nevtralno, kapitalska družba pa pripravljena za poslovanje.

Postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o. traja med od 1-3 mesecev.

 

Stroški

Težko je natančno oceniti kakšen je celoten strošek preoblikovanja s.p. v d.o.o. . Strošek je namreč odvisen od velikosti podjetja in zahtevnosti postopka. Načeloma pa se stroški vodenja celotnega postopka in priprave potrebnih aktov pričnejo pri 1.200,00 EUR za najmanjše s.p.-je. Ob tem bi radi še omenili, da slovenski podjetniški sklad od leta 2019 omogoča povrnitev 60% stroškov preoblikovanja (stroškov odvetnika, revizorja, notarja), zato je končni strošek za podjetnika lahko bistveno manjši.

Slovenski podjetniški sklad omogoča voucher za povrnitev 60% vseh stroškov prenosa podjetja na d.o.o.

Za konec

Kot že omenjeno –  preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. ni tako enostavno in glede na dejstvo da se podjetnik preoblikuje le enkrat, je dobro, da ga skozi postopek vodi strokovnjak, ki postopek dobra pozna

V Odvetniški pisarni Križanec se v zadnjem času veliko ukvarjajmo tudi s preoblikovanjem s.p. v d.o.o., zato lahko svojim strankam zagotovimo, da zadevo speljemo v skladu z zakonom in prakso.

POTREBUJETE POMOČ NA PODROČJU PREOBLIKOVANJA ?