Prenos s.p. na družinskega člana | Prenos podjetja ali dela podjetja – Odvetniška pisarna Križanec

Prenos s.p. na družinskega člana | Prenos podjetja ali dela podjetja na prevzemnika

 

Uvod

V Sloveniji je v letu 2022 dejavnih že 109.552 samostojnih podjetnikov (v nadaljevanju besedila s.p.), kar pomeni, da ima že vsak dvajseti Slovenec odprt svoje samostojno podjetništvo. Zakaj je temu tako, je težko odgovoriti, zagotovo pa je ob samem začetku poslovanja, ko sta obseg prihodkov in posledični dobiček manjša, bolj smiselno ustanoviti s.p., kjer stroškov ustanovitve ni, kot pa družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju besedila d.o.o.), kjer je potrebno vplačati minimalni osnovni kapital v višini 7.500,00 EUR in sprejeti ustanovne dokumente.

Skozi leta poslovanja in potencialne rasti pa se, zlasti pri podjetnikih, ki se bližajo upokojitvi, pojavi vprašanje, kaj narediti z s.p.-jem, ob prenehanju poslovanja.

Nekateri podjetniki se odločijo s.p. zapreti (ko ima s.p. malo sredstev in obveznosti ter gre za storitveno dejavnost, je včasih to smotrno), nekateri se odločijo za statusno preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. (predvsem tisti, ki bi radi še obdržali status lastnika/imetnika poslovnega deleža, iz rednega operativnega poslovanja pa bi se umaknili), nekateri pa se odločijo za prenos s.p. na družinskega člana oziroma bolj pravno pravilno – prenos podjetja ali dela podjetja na podjetnika prevzemnika.

Prenos s.p. na družinskega člana ali bolj pravilno Prenos podjetja ali dela podjetja na podjetnika prevzemnika ureja Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in sicer v členu 72.a in 72.b.

V tem prispevku bomo na kratko predstavili sam postopek prenosa s.p.-ja na družinskega člana oziroma prenos podjetja po 72.a členu Zakona o gospodarskih družbah, morebitne davčne posledice takšnega prenosa in stroške, ki ob tem nastanejo.

Pravna podlaga

Kot smo že omenili, ureja področje prenosa podjetja ali dela podjetja Zakon o gospodarskih družbah. Zakon ločuje med dvema različnima prenosoma in sicer:

  1. prenos celotnega podjetja na podjetnika prevzemnika (72.a čl. ZGD-1);
  2. prenos dela podjetja na podjetnika prevzemnika (72.b. čl. ZGD-1).

72.a člen ZGD-1 določa:

»Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese podjetje na drugo fizično osebo (v nadaljevanju besedila: podjetnik prevzemnik). S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika in pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.«

Kot je razvidno iz citirane zakonske določbe, je možen prenos s.p.-ja na katerokoli fizično osebo, ne samo na družinskega člana (v formalnem smislu). Kljub temu pa so v praksi prenosi s.p.-ja na druge fizične osebe, ki niso družinski člani, redki, saj so davčno manj ugodni.

Zakon v 72.b členu omogoča tudi prenos dela podjetja in sicer je določeno:

»Za prenos dela podjetja podjetnika se smiselno uporabljajo določbe 72.a člena tega zakona, razen določbe druge alineje tretjega odstavka, določb petega odstavka glede izrecnega soglasja podjetnika, glede uporabe imena in priimka podjetnika in matične številke ter šestega odstavka glede izbrisa podjetnika po uradni dolžnosti in glede prenehanja opravljanja dejavnosti.«

Tudi takšen prenos je v praksi redek, saj je težje doseči davčno nevtralnost.

V nadaljevanju prispevka se bomo osredotočili na tipičen prenos s.p.-ja na družinskega člana.

Davčni predpisi omogočajo prenos s.p.-ja na družinskega člana na davčno nevtralen način (brez plačila davkov ob transakciji), pri tem pa je potrebno biti pazljiv, da se postopek vodi v skladu z zakonodajo.

 

Univerzalno pravno nasledstvo

Kot je razvidno iz 72.a člena ima prenos podjetja na podjetnika prevzemnika učinek univerzalnega pravnega nasledstva, kar pomeni, da podjetnik prevzemnik, kot univerzalni pravni naslednik, vstopi v vsa pravna razmerja, povezana s prenesenim podjetjem samostojnega podjetnika. V praksi to pomeni, da ni potrebno spreminjati pogodb o poslovnem sodelovanju s poslovnimi partnerji, pogodb o zaposlitvah ter drugih poslovnih dogodkov, saj podjetnik prevzemnik prevzame vsa poslovna razmerja, ki jih je predhodno sklenil podjetnik prenosnik. Nekatere izjeme sicer obstajajo, med drugim je potrebno urediti prepis lastništva pri prevoznih sredstvih in nepremičninah.

Univerzalno pravno nasledstvo ima za posledico tudi prevzem vseh sredstev in obveznosti podjetnika prenosnika od presečnega dne dalje. Vseeno pa zakon določa varovalko vsem upnikom in sicer je določeno, da, če podjetnik prevzemnik ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku prenosniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije, odgovarja zanje podjetnik prenosnik (še vedno) z vsem svojim premoženjem.

Prenos s.p. na družinskega člana ima za posledico univerzalno pravno posledico, kar pomeni, da podjetnik prevzemnik vstopi v vsa pravna razmerja (pravice in obveznosti) v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

 

Kakšen je sam postopek?

Za lažje razumevanje lahko postopek razdelimo v 3 faze in ga spodaj opisujemo na zelo poenostavljen način.

Prva faza obsega dejanja, opravljena pred samim prenosom podjetja. Sprva je potrebno zaposlene v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih pisno obvestiti o prenosu podjetja. Nato je potrebna priprava določenih dokumentov s strani računovodstva družbe. Predvsem gre za pripravo računovodskih izkazov (izkaz izzida, bilanca stanja, seznam osnovnih sredstev) na presečni dan (tako imenovan »dan D«).

Ko so bilance pripravljene in potrjene preidemo na drugo fazo prenosa podjetja in sicer je potrebno pripraviti pogodbo o prenosu podjetja, ki mora biti sklenjena v notarskem zapisu. Zakon o gospodarskih družbah natančno določa vse sestavine takšne pogodbe. Ko je pogodba pripravljena in podpisana ter potrjena v notarskem zapisu, je potreben odhod na poslovni register (AJPES), kjer se transakcija realizira – podjetnika prenosnika se iz registra izbriše, v taisti register pa se vpiše podjetnika prevzemnika (pri čemer ima lahko podjetik prevzemnik že predhodno obstoječi s.p.).

Ko poslovni register vpiše spremembo imetnika podjetja v sodni register (predvidoma v enem dnevu), preidemo na tretjo fazo in sicer je potrebno opraviti računovodska in davčna opravila, da je prenos podjetja na družinskega člana davčno nevtralen.

Postopek prenos podjetja na družinskega člana lahko razdelimo na 3 faze, trajanje celotnega postopka pa je med 14 dnevi in 3 meseci.

Davčna nevtralnost, (ne) odplačnost prenosa

Kot smo omenili že v samem uvodu, je lahko prenos podjetja na družinskega člana ali drugega podjetnika prevzemnika davčno nevtralen (davka se ne plača) in sicer pod naslednjimi pogoji:

  1. v primeru, da gre za prenos podjetja (celotnega) na drugo fizično osebo zaradi: a) smrti, b) trajne nezmožnosti za delo, c) upokojitve ali d) gre za prenos podjetja na zakonca, otroka, posvojenca ali pastorko;
  2. podjetnik prevzemnik mora nadaljevati z opravljanjem dejavnosti;
  3. podjetnik prevzemnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti (presečni dan) prenosnika, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri prenosniku, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
  4. podjetnik prevzemnik mora prevzeti rezervacije, ki jih je oblikoval prenosnik in ki se lahko pripišejo podjetju, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi rezervacijami, kot bi veljali za prenosnika, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.

Dodatni pogoj – ki se preizkuša po opravljeni transakciji je, da mora podjetnik prevzemnik nadaljnjih pet let opravljati dejavnosti – sicer se izgubi – že pridobljeno davčno ugodnost (davčna nevtralnost). Možno pa je, na podlagi stališča Finančne uprave Republike Slovenije, da se podjetnik prevzemnik statusno preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo (pred potekom dobe petih let).

Transakcija prenos podjetja na podjetnika prevzemnika pa tudi ni predmet Zakona o davku na dodano vrednost (DDV) in sicer zaradi 10. člena taistega zakona. Določen pa je pogoj, da mora prevzemnik biti vpisan v register zavezancev za davek na dodano vrednost.

Prenos s.p. na družinskega člana ali na katerokoli tretjo osebo je lahko odplačen ali neodplačen. V praksi so prenosi podjetja večinoma neodplačni, sploh, ko se s.p. prenaša na naslednjo generacijo (starši – otroci) saj v takem primeru transakcija ni obdavčena z vidika Zakona o davku na dediščine in darila. V drugih primerih je lahko transakcija obdavčena tudi z drugimi davki.

Stroški

Težje je oceniti s številko, kakšen je celoten strošek prenosa podjetja na družinskega člana ali drugega podjetnika prevzemnika. Strošek je namreč odvisen od velikosti podjetja in zahtevnosti postopka (prevozna sredstva, zaposleni, nepremičnine, ipd,..). Načeloma pa se stroški vodenja celotnega postopka in priprave potrebnih aktov (pogodbe) ter drugo svetovanje pri transakciji pričnejo pri 900,00 EUR (brez DDV) za lažje transakcije.

Za konec

Kot že omenjeno, sam prenos s.p. na družinskega člana ali prenos podjetja na podjetnika prevzemnika ni tako enostaven in glede na dejstvo da se postopek vodi zgolj enkrat, je dobro, da vas skozi postopek vodi strokovna oseba, ki je podobne postopke že vodila.

V Odvetniški pisarni Križanec imamo na področju prenosov podjetij in statusnih preoblikovanj samostojnih pojdetnikov veliko izkušenj, zato lahko svojim strankam zagotovimo, da zadevo speljemo v skladu z zakonom in prakso.

V kolikor pa vas zanima postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o. pa vas vabimo, da si preberete naslednjo objavo: https://www.odvetnik-krizanec.si/preoblikovanje-s-p-v-d-o-o/.

POTREBUJETE POMOČ PRI PRENOSU PODJETJA?

Ocena uporabnikov