Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je pravna panoga, ki se ukvarja s pravnimi normami, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihovih pravic in obveznosti.

Odvetniki in drugi pravni strokovnjaki v odvetniški pisarni Križanec so strankam v pomoč na vseh področjih gospodarskega prava, med drugim pri pogajanjih, skrbnih pregledih družb, sklenitvi gentlemanskih dogovorov, pisanju pisem o nameri (LOI) in drugih uvodnih sporazumih, sklenitvi glavnih pogodb in aneksov ter pri nadzoru nad izvrševanjem vseh obveznosti nasprotnih strank. Odvetnik za gospodarsko pravo mora biti odziven in visoko strokoven, prevzem pa mora slediti najvišjim mednarodnim standardom.

Odvetniki in drugi pravni strokovnjaki v naši odvetniški pisarni želimo vsak spor na področju gospodarskega prava najprej rešiti izvensodno, v primeru nezmožnosti izvensodne rešitve pa nudimo strankam učinkovito zastopanje na sodišču, ki temelji na odličnem poznavanju pravil pravdnega postopka, Zakona o gospodarskih družbah, insolvenčne zakonodaje in dolgoletnih izkušnjah.

Dober odvetnik za gospodarsko pravo mora biti odločen, kreativen in analitičen.

Aut viam inveniam aut facia.
Vedno bodisi najdemo pot bodisi jo ustvarimo.

Kaj zajema gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo je pravna panoga, ki se ukvarja s pravnimi normami, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihovih pravic in obveznosti.

Pojem gospodarsko pravo zajema izredno široko področje, ki ga sestavljajo številne druge podpanoge, kot npr. konkurenčno pravo, korporacijsko pravo, pogodbeno pravo, gospodarsko statusno pravo in tako dalje. Pravno področje gospodarskega prava tvori veliko število pravnih predpisov (tako nacionalnih kot mednarodnih), ki jih mora dober odvetnik za gospodarsko pravo poznati in obvladati. 

Kako vam lahko naši odvetniki na področju gospodarskega prava pomagajo?

V kolikor ste mala ali velika gospodarska družba, ali celo samostojni podjetnik posameznik, se najverjetneje soočate z izzivi, ki bi jih veliko lažje in hitreje premostili s pomočjo dobrega odvetnika, ki ima izkušnje na področju gospodarskega prava.

Odvetnik za gospodarsko pravo vam lahko nudi pomoč na naslednjih področjih:

 • ustanavljanje družb;
 • preoblikovanje družb (denimo preoblikovanje s.p. v d.o.o.);
 • sestavljanje aktov družbe (družbene pogodbe, ustanovitveni akti, sklepi, pravilniki,
  sistemizacije delovnih mest in podobno);
 • sestavljanje in/ali pregledovanje gospodarskih pogodb;
 • sestavljanje pisem o nameri in gentlemanskih dogovorov;
 • mediacije in pogajanja;
 • izvensodno reševanje sporov;
 • zastopanje pred sodišči;
 • zastopanje pred drugimi državnimi organi (denimo v inšpekcijskih in drugih postopkih);
 • splošno svetovanje pri nastalih pravnih težavah iz področja gospodarskega prava.

V kolikor ste gospodarski subjekt, ki potrebuje redno ali enkratno/priložnostno pomoč na področju gospodarskega prava, vas vabimo, da kontaktirate našo odvetniško pisarno. 

Odvetnik za gospodarsko pravo mora dobro razumeti tako pravo, kot tudi ekonomiko delovanja gospodarskih družb.

odvetnik za gospodarsko pravo
Aut viam inveniam aut facia.
Vedno bodisi najdemo pot bodisi jo ustvarimo.

Gospodarski spori

Našim strankam že vrsto let nudimo profesionalno pravno zastopanje pred sodišči Republike Slovenije. Sprva si vedno prizadevamo za alternativno reševanje gospodarskih sporov.

V kolikor izvensodni dogovor ni mogoč pa bodo naši odvetniki s svojim odličnim poznavanjem pravdnega postopka in materialnih zakonov ter energičnim nastopom pred sodišči vedno poizkusili rešiti primer čim prej in v korist naših strank.

Informacijske tehnologije

V Odvetniški pisarni Križanec strankam redno svetujemo pri vprašanjih, povezanih z informacijskimi tehnologijami in sicer glede vprašanj povezanih z internetnim pravom, elektronskim poslovanjem, dilem, povezanih s sestavo industry-specific pogodb, financiranjem zagonskih projektov, pridobivanjem upravnih dovoljenj in pri mnogih drugih vprašanjih.

Intelektualna lastnina

V Odvetniški pisarni Križanec strankam svetujemo pri pravnih vprašanjih s področja prava znamk, modelov, patentov, geografskih označb in avtorskega prava. Naše storitve med drugim obsegajo sestavljanje avtorskih, licenčnih in drugih pogodb, sklepanje pogodb o varovanju poslovnih skrivnosti, v primeru spora, ki se nanaša na kršenje pravic s področja intelektualne lastnine, pa nudimo tudi zastopanje pred sodišči.

Insolvenčno pravo

Redno svetujemo tako insolventnim dolžnikom kot tudi upnikom v različnih insolventnih postopkih.

Naše storitve na tem pravnem področju med drugim obsegajo svetovanje insolventnim dolžnikom pri različnih ukrepih finančnega prestrukturiranja in sestavljanje potrebnih aktov, zastopanje pred sodišči zaradi tožb v zvezi z odgovornostjo organov upravljanja in nadzora.

Svetujemo tudi upnikom in sicer pri preventivni zaščiti njihovih interesov z ustanavljanjem različnih zavarovanj (fiduciarni prenos lastninske pravice v zavarovanje, pridržek lastninske pravice,…), poleg tega pa upnike zastopamo upnike tudi v insolventnih postopkih (prijava terjatev, prerekanje terjatev,…).

Prevzemi in združitve

Odvetniška pisarna Križanec svetuje strankam pri celotnem procesu transakcije – od oblikovanja ustrezne strategije, pogajanj, skrbnih pregledov poslovanja prevzete družbe do zaključka glavnega posla.

Nudimo multidisciplinarne nasvete za ravnanje v vseh vidikih posla – od financiranja do pridobitve potrebnih regulativnih soglasij.

Skrbni pregledi družb

Skrbni pregled gospodarske družbe je osnova za nadaljnje povezovanje. V Odvetniški pisarni Križanec izvajamo skrbne preglede gospodarskih družb pred nameravanimi prevzemi ali združitvami. Pokrivamo tako področja korporacijskega prava, pogodbenega prava, delovnega prava, prava intelektualne lastnine kot tudi področja pravdnega postopka, kjer z dolgoletnimi izkušnjami in bogatim znanjem našim strankam nudimo strokovne pravne storitve.

Konkurenčno pravo

Konkurenčno pravo spodbuja in ščiti konkurenco. Njegov namen pa ni, da bi kaznoval velike družbe zgolj zaradi njihove velikosti ali, da bi deloval kot nadomestek zakonom, ki varujejo potrošnike.

Ideja je, da bi tržni prostor deloval pravilno in nagradil vsakega za njegov trud, prizadevanje in vztrajnost. Konkurenčno pravo nam omogoča pošteno in dobro delovanje tržnega prostora.

Strankam svetujemo pri konkurenčno pravnih zadevah pred domačimi sodišči, regulatorji trga – Agencija RS za varstvo konkurence, Evropsko komisijo in sodišči EU.

Bančništvo in Finance

Čeprav je svetovni trg še vedno nepredvidljiv, nam stranke še vedno zaupajo pri svetovanju v zahtevnih finančnih transakcijah. Na področju bančništva in financ Odvetniška pisarna Križanec strankam že vrsto let svetuje pri različnih statusno-pravnih in finančnih prestrukturiranjih, pridobivanju kapitala, financiranju nakupa poslovnih deležev oz. delnic, ipd.

Zavarovalništvo

Eno glavnih področij Odvetniške pisarne Križanec je tudi področje zavarovalnega prava. Že vrsto let svetujemo zavarovalnicam pri vsakodnevnem poslovanju in pravnih vprašanjih.

Naše storitve med drugim obsegajo izdelavo splošnih pogojev poslovanja, tipiziranih pogodb, reševanje vprašanj v zvezi s prestrukturiranjem družbe, prav tako pa tudi samo zastopanje pred pravdnimi sodišči.

Korporacijsko Pravo

Statusno-pravne značilnosti gospodarskih družb so tiste značilnosti, po katerih se gospodarske družbe ločijo od drugih pravnih subjektov in imajo za pravni položaj družbe poseben pomen.

Pri Odvetniški pisarni Križanec že vrsto let svetujemo strankam na področju korporacijskega prava, ustanovitvi družb, korporacijskem prestrukturiranju, upravljanju družb in oblikovanju različnih pravnih aktov. Odvetnik za gospodarsko pravo mora na področju statusa družb, predvsem dobro poznati Zakon o gospodarskih družbah.

Za stranke prav tako nudimo pomoč pri vodenju skupščin in pripravi vseh potrebnih dokumentov.

Gradbeništvo

Pri Odvetniški pisarni Križanec strankam že vrsto let svetujemo pri sklepanju in izvajanju gradbenih pogodb ter uveljavljanju pravic, ki izvirajo iz takšnih pogodb. Naša prednost je, da pri svetovanju upoštevamo izkušnje iz prakse ter strankam ne dovolimo, da bi ponovile napake, ki so se v preteklih letih dogajale na področju gradbeništva. Strankam svetujemo, da se z nami povežejo v najzgodnejših fazah priprave na gradbeni projekt, saj je na ta način naša dodana vrednost največja.

Davčno Pravo

V Odvetniški pisarni Križanec zastopamo stranke tako pri oceni davčnih tveganj v zvezi s posameznimi posli kot tudi pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi. Sodelujemo z vodilnimi slovenskimi davčnimi strokovnjaki in nudimo pravne nasvete ter potrebne analize.

5/5 - (17 votes)