Družinsko pravo

Kaj je družinsko pravo?

Družinsko pravo je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo. Odvetniki v Odvetniški družbi Križanec že več kot 50 let nudimo strankam celovite in strokovne nasvete ter rešitve na področju družinskega prava.

Področje družinskega prava se deli na številna pod-področja:

  1. Razveza zakonske zveze (laično tudi: ločitev)
  2. Delitev skupnega premoženja zakoncev ob razvezi
  3. Dodelitev otrok v varstvo in vzgojo
  4. Določitev stikov z otrokom
  5. Vprašanje preživnine
  6. Ugotavljanje ali izpodbijanje očetovstva
  7. Urejanje premoženjskih razmerij med zakonci – predporočne pogodbe
  8. Posvojitev, rejništvo, skrbništvo

Odvetniki strankam pomagamo pri razvezi zakonske zveze pred sodiščem, pri sporazumni razvezi zakonske zveze ter delitvi premoženja med zakoncema. Pravne storitve nudimo tudi glede postopka dodelitve otrok, ureditve premoženjskih razmerij partnerjev v zunajzakonski skupnosti in sestave dogovora o preživnini. V primeru da se starša ob razhodu ne moreta dogovoriti o izvajanju stikov (zlasti če eden izmed staršev onemogoča stike drugemu staršu), je smiselna vložitev predloga za izdajo začasne odredbe, ki vam ga lahko pripravimo v naši odvetniški pisarni. V kolikor je potrebno pripravimo tudi tožbo na zvišanje ali znižanje preživninske obveznosti. V Odvetniški pisarni Križanec imamo tudi veliko izkušenj s sestavo tožbe na ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva.

Razveza zakonske zveze

V kolikor partnerja oz. bivša zakonca ob željeni razvezi zakonske zveze nimata mladoletnih otrok in sta sporazumna glede delitve skupnega premoženja, lahko zakonsko zvezo razvežeta pred notarjem. Postopek je hiter in učinkovit.

Na žalost pa številni zakonci ob razhodu niso sporazumni glede razveze zakonske zveze in glede delitve skupnega premoženja. V takem primeru bo zakonsko zvezo razvezalo sodišče. Sodišče bo pristojno za razvezo zakonske zveze tudi takrat, kadar imata razvezana zakonca skupne mladoletne otroke. Ob razvezi zakonske zveze mora namreč sodišče odločiti tudi o varstvu in vzgoji, stikih in preživljanju mladoletnih otrok. Sodišče po uradni dolžnosti pazi na koristi otroka.

Varstvo in vzgoja, stiki in preživnina

V primeru, da imata zakonca (ali zunajzakonska partnerja) ob razhodu mladoletne otroke, bo sodišče odločalo o dodelitvi otrok v varstvo in vzgojo, o stikih in o preživnini. Sodišče lahko dodeli otroke v varstvo in vzgojo bodisi le enemu od staršev, bodisi obema staršema skupaj. Praksa slovenskih sodišč se je v zvezi z določanjem skupnega varstva in vzgoje v zadnjih letih pomembno spremenila. V preteklosti je veljalo, da je bila določitev skupnega starševstva možna le, kadar sta s tem soglašala oba starša – danes pa je položaj drugačen, saj lahko sodišče določi skupno varstvo in vzgojo vedno, kadar oceni, da je to v največjo korist mladoletnih otrok.

Sodišče v postopku določitve varstva in vzgoje, stikov in preživnine, pridobi tudi mnenje pristojnega Centra za socialno delo. Mnenje centra za socialno delo ima v postopku pomembno težo, saj sodišča v praksi sledijo mnenju centra glede določitve varstva in vzgoje, stikov in preživnine. V praksi opažamo, da so tudi centri za socialno delo vedno bolj naklonjeni skupnemu starševstvu, v kolikor so družinske razmere dotične družine normalne (odsotnost nasilja, ipd.) in je skupno starševstvo tudi praktično izvedljivo.

Vsak starš ima pravico do stikov s svojim otrokom, v primeru, da je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo drugemu staršu. Obseg in pogostost stikov pa sta odvisna od konkretne družinske situacije. V primeru, da eden izmed staršev preprečuje stike drugemu staršu (še preden je sodišče s pravnomočno odločbo odločilo o izvajanju stikov), ima drugi starš možnost vložiti predlog na izdajo začasne odredbe, s katero si bo (začasno, do izdaje odločbe sodišča) zagotovil stike z otrokom.

Vsak starš ima dolžnost preživljati svojega otroka. Višina in razporeditev preživnine med starša je odvisna na eni strani od potreb otroka in na drugi strani od premoženjskih zmožnosti vsakega izmed staršev.

Dober odvetnik za družinsko pravo mora biti odločen, sočuten in analitičen.

Predhodno svetovanje na Centru za socialno delo

Preden se na sodišče lahko vloži predlog na ureditev varstva in vzgoje, stikov in preživnine, se morata zakonca oz. partnerja udeležiti predhodnega svetovanja na Centru za socialno delo. Gre za procesno predpostavko za začetek postopka (ki je le izjemoma ni potrebno izpolniti). 

Namen predhodnega svetovanja je pomagati zakoncema, da ugotovita, ali so njuni odnosi omajani do te mere, da je postala zakonska zveza za vsaj enega od njiju nevzdržna, ali obstaja možnost za ohranitev zakonske zveze. V kolikor je izid predhodnega svetovanja na CSD neuspešen, se lahko začne sodni postopek z vložitvijo predloga na sodišče. 

Na podlagi dolgoletnih izkušenj vam svetujemo, da se že pred udeležbo predhodnega svetovanja na CSD posvetujete z odvetnikom za družinsko pravo. Odvetnik vam bo namreč lahko razložil kakšne so vaše pravice (da ne bi morebiti sklenili zase škodljive poravnave) in vas opozoril na kaj morate biti posebaj pozorni na predhodnem svetovanju. 

Urejanje premoženjskopravnih razmerij med zakoncema

Na željo stranke že pred samo sklenitvijo zakonske zveze ali pa med njenim trajanjem pripravimo pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema (laično imenovana tudi “predporočna pogodba“), s katero se izognemo nekaterim neprijetnim sodnim postopkom ob morebitni razvezi zakonske zveze. Kljub laičnemu prepričanju, da je mogoče predporočno pogodbo skleniti le pred poroko, je dejansko pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij skleniti tudi tekom trajanja zakonske zveze. Zakonca na ta način lahko dosežeta delitev premoženja ob razvezi zakonske zveze, ki je do točke sklenitve pogodbe že nastalo, ter uredita vprašanje nastajanja skupnega premoženja v prihodnje. S tem dosežeta enak učinek, kot da bi sklenila pogodbo že pred sklenitvijo zakonske zveze.

Kakšen je dober odvetnik za družinsko pravo?

Družinskopravni spori so najverjetneje med najbolj čustveno obremenjujočimi sodnimi postopki za vse vpletene stranke. Iz tega razloga je zelo pomembno, da je odvetnik za družinsko pravo, ki vas zastopa v sodnih (ali drugih) postopkih, po eni strani empatičen, po drugi strani pa sposoben realne presoje konkretnega pravnega položaja strank postopka, da lahko zavaruje pravice svoje stranke.

Ker so družinski postopki zelo obremenjujoči za stranke, je pomembno, da imate kot udeleženec tovrstnega postopka na svoji strani strokovno podkovanega odvetnika, ki vam bo znal prisluhniti in vam bo stal ob strani.

odvetnik za družinsko pravo

Kdaj poiskati pomoč odvetnika?

V odvetniški pisarni Križanec vedno skušamo v prvi vrsti spor rešiti izvensodno. Po naših izkušnjah je to v družinskih zadevah še posebej pomembno (predvsem, kadar so v igri mladoletni otroci). 

V primeru, da ste se znašli v sporu s svojim (bivšim) zakoncem oz. partnerjem glede pravic in obveznosti, ki izvirajo iz razveze oz. starševstva, je smiselno, da se kar čim prej posvetujete z odvetnikom. Odvetnik, ki ima izkušnje na področju družinskega prava, vam bo namreč znal predstaviti kakšne so vaše pravice in kakšne so možnosti vašega nadaljnjega postopanja (predhodno svetovanje na CSD, mediacija, vložitev predloga na sodišču, vložitev predloga za izdajo začasne odredbe). Na podlagi izkušenj vam bo odvetnik svetoval, kakšen je najprimernejši način nadaljnjega postopanja. 

 

dedovanje

POTREBUJETE POMOČ NA PODROČJU DRUŽINSKEGA PRAVA?

5/5 - (11 votes)