Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

Uvod

V Sloveniji je v tem trenutku že 84.654 s.p.-jev., kar pomeni, da ima vsak petindvajseti Slovenec odprt svoj s.p. Ta podatek nam jasno pove naklonjenost Slovencev do odprtja svojih s.p.. Zakaj je temu tako, je težko odgovoriti. Morda je med Slovence zasidrana napačna miselnost, da je s.p. tvoj, medtem, ko naj bi d.o.o. bila družbena lastnina. Seveda omenjeno ne drži. Načeloma ni nič narobe, če podjetnik posluje kot s.p.. Včasih je morda tudi priporočljivo, saj za ustanovitev s.p.-ja ni potreben osnovni kapital v višini 7.500,00 EUR, kot ga zahteva d.o.o.. Problem pa nastane, ker podjetniku skozi leta odličnega poslovanja, dejavnost zraste na 5, 10 ali morda celo 20 zaposlenih. Takšni podjetniki, kar po pravilu tudi letno ustvarjajo visoke podjetnikove dobičke. Takrat se v praksi velikokrat začnejo postavljati vprašanja »kaj, če bi se preoblikovali, kakšen je postopek preoblikovanja in podobno«. Ob tem bi radi omenili, da postopek preoblikovanja iz s.p. v d.o.o. le ni tako preprost, kot se na prvi pogled zdi, zato je priporočljiva prisotnost pravnika oz. drugega strokovnjaka.

Dva načina preoblikovanja

Pa si poglejmo, kako je preoblikovanje s.p. v d.o.o. urejeno v naši zakonodaji. Zakon o Gospodarskih družbah (ZGD-1), določa, da se Podjetnik lahko statusno preoblikuje na naslednja dva načina:

  • s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja;
  •  s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo.

V prvem primeru, se pravi, s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, se zaradi prenosa podjetnikovega podjetja ustanovi nova kapitalska družba. V navedenem primeru se prenos opravi na podlagi sklepa podjetnika o njegovem preoblikovanju. Pomembno je dejstvo, da kapitalska družba pred preoblikovanjem še ne obstaja in se torej ustanovi z namenom, da podjetnik nanjo prenese vso svojo dejavnost.

Druga oblika preoblikovanja s.p. v d.o.o. pa je, da se celotno podjetje prenese na prevzemno kapitalsko družbo. Za prenos podjetja na prevzemno družbo se smiselno uporabljajo pravila o preoblikovanju na novoustanovljeno družbo ter pravila ZGD-1 o pripojitvi družb.

Postopka sta si zelo podobna, bistvena razlika pa je, da se pri novoustanovljenem d.o.o., s.p. prenese s sklepom, medtem, ko se pri drugi obliki (pripojitev), prenos opravi s pogodbo, ki jo sklene samostojni podjetnik in vodstvo družbe, kateri se s.p. pripaja.

Zakaj se je dobro preoblikovati v d.o.o.?

Odgovornost

Samostojni podjetniki odgovarjajo  za obveznosti podjetja z vsem svojim premoženjem. V praksi se lahko zgodi dogodek na katerega nimamo vpliva (poškodba pri delu, ipd…), zato, kot pravniki vedno svetujemo svojim strankam, da kar se da dobro in učinkovito zaščitijo svoje osebno premoženje. Ravno zaradi tega razloga je preoblikovanje v d.o.o. najbolj smiselno s pravnega vidika, saj pri d.o.o. družbeniki (lastniki) ne odgovarjajo osebno, temveč odgovarja le družba, do višine njenega premoženja.

Davčna obremenitev

Ena temeljnih prednosti pri družbi z omejeno odgovornostjo je predvsem manjša davčna obremenitev pri večjih dobičkih. V spodnji tabeli smo informativno izračunali razliko med davčno obremenitvijo pri s.p. in d.o.o.

Dohodnina in prispevki s.p.
Dobiček 40.000 100.000 200.000
Dohodnina 11.509 38.430 88.430
Prispevki 11.004 24.708 24.708
Skupaj dohodnina+prisp. 22.513 63.138 113.138
Davek od dohodka in prispevki d.o.o.
Dobiček 40.000 100.000 200.000
Davek 17% 6.800 17.000 34.000
Davek pri izplačlu dob.25% 8.300 20.750 41.500
Prisp.+dohodnina,min.plača 4.284 4.284 4.284
Skupaj davek+prisp. 19.384 42.034 79.784
RAZLIKA
3.129
21.104
33.354

Tabela nazorno prikazuje, da je meja preloma, pri kateri se davčno bolj splača imeti d.o.o. odmerjena pri okoli 40.000 podjetnikovega dobička. Prihranki pa rastejo pri višjih dobičkih.

Večji ugled med poslovnimi partnerji

V praksi se kaže, da družbe z omejeno odgovornostjo uživajo večji ugled med poslovnimi partnerji in kupci/strankami, kar zlasti velja za poslovanje s tujimi partnerji. Prav tako so nam izkušnje v praksi pokazale, da lažje pridobijo financiranje od finančnih institucij.

Univerzalno pravno nasledstvo

Za Statusno preoblikovanje je značilno tudi univerzalno pravno nasledstvo, kar pomeni, da nova ali prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, ki so povezana s prenesenim podjetjem samostojnega podjetnika. Povedano pomeni, da ni potrebno spreminjati pogodb o poslovnem sodelovanju s poslovnimi partnerji, saj družba prevzame vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenil podjetnik. Nekatere izjeme sicer obstajajo, med drugim je potrebno urediti prepis lastništva pri prevoznih sredstvih in nepremičninah. V primeru univ. pravnega nasledstva oz. v primeru preoblikovanja podjetnika na po zakonu navedena načina le to predstavlja davčno nevtralno operacijo in se od takega prenosa davka ne plača. V primeru že uveljvaljenih davčnih olajšav oz. bodočih olajšav se zaradi univ. pravnega nasledstva razume, da vse koristi in bremena preidejo na družbo.

Upokojitev

Razlog zakaj se ogromno s.p.-jev v zadnjem času odloči za statustno preoblikovanje je med drugim tudi upokojitev podjetnika. Po trenutno veljavni zakonodaji ni združljivo imeti s.p. in ob tem prejemati pokojnino. Ravno zaradi tega razloga, se veliko starejših podjetnikov odloči preoblikovati v kapitalsko družbo (d.o.o.), saj na ta način lahko obdržijo pokojnino, hkrati pa ostanejo lastniki  d.o.o.. V novoustanovljeni družbi sicer ne smejo prevzeti funkcije direktorja, vendar zato v večini primerov svojim strankam svetujemo, da prevzamejo funkcijo prokurista. Prokura pa zakonu upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitev in obremenitev nepremičnin ne.

In kakšen je sam postopek

Najlažje za razumevanje je, da postopek razdelimo v 3 faze.

Prva faza obsega dejanja opravljena pred samim preoblikovanjem. Sprva je potrebno objaviti na AJPES namero o preoblikovanju. Nato je potrebno intenzivno sodelovanje z računovodkinjo podjetnika, saj je potrebno pripraviti bilanco stanja in izkaza na presečni dan (dan D). V primeru, da je vrednost prenesenega podjetja večja kot 100.000 EUR je potrebna prisotnost pooblaščenega revizorja. Ko so bilance pripravljene in potrjene je potrebno pripraviti vse potrebne akte (sklep o prenosu, akt o ustanovitvi, sklep o imenovanju zastopnika, ipd…).

Ko imamo pripravljene vse potrebne dokumente in dejanja, preidemo na drugo fazo, ki obsega ustanovitveno skupščino pri notarju. Notar bo podal predlog za vpis v sodni register, katerega bo, če je predlog pravno pravilen, registrsko sodišče po uradni dolžnosti tudi izvršilo.

S tretjo in zadnjo fazo pa pričnemo, ko je podjetje že vpisano v register. To fazo se velikokrat spregleda, posledice, ki lahko nastanejo pa so ogromne. V tretji in zadnji fazi je potrebno opraviti računovodska in davčna opravila, da je preoblikovanje davčno nevtralno, kapitalska družba pa pripravljena za normalno poslovanje.

Stroški

Nemogoče je oceniti s številko, kakšen je celoten strošek preoblikovanja. Ta je seveda odvisen od velikosti podjetja in zahtevnosti postopka. Načeloma pa se stroški vodenja celotnega postopka in priprave potrebnih aktov pričnejo pri 800,00 EUR.

Za konec

Kot že omenjeno samo preoblikovanje ni tako enostavno, kot se morda sliši. Glede na dejstvo da se podjetnik preoblikuje le enkrat, je zato dobro, da ga skozi postopek vodi strokovna oseba.

V Odvetniški pisarni Križanec se v zadnjem času veliko ukvarjajmo tudi s preoblikovanjem s.p. v d.o.o., zato lahko svojim strankam zagotovimo, da zadevo speljemo v skladu z zakonom in prakso. V primeru, da se boste odločili, da vam postopek preoblikovanja vodimo v naši pisarni oz. imate še kakšna dodatna vprašanja, nas lahko pokličete.