DELOVNO IN UPRAVNO PRAVO

Delovno pravo ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri delu.

Upravno pravo pa je celovita veja prava, ki ureja razmerja med nosilci oblasti in javnih pooblastil ter posamezniki, ki te oblasti nimajo.

Delovno pravo je pravna veja, ki ureja pravice in obveznosti delavca in delodajalca na delovnem mestu. Odvetniki in drugi pravni strokovnjaki v odvetniški pisarni Križanec zastopamo pred sodišči tako delavce kot tudi delodajalce, sodelujemo pri pripravi splošnih aktov delodajalca, pri pripravi ali odpovedi pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule ter na drugih področjih delovnega prava. Naši Odvetniki za delovno pravo in drugi pravni strokovnjaki v Odvetniški pisarni Križanec imajo na področju delovnega prava ogromno izkušenj, svoje stranke pa zastopamo po najvišjih mednarodnih standardih.

Na področju upravnega prava nudimo pravno pomoč v katerikoli fazi upravnega postopka. Stranke zastopamo pri uresničevanju njihovih pravic in koristi pri različnih upravnih postopkih (npr. pridobitev gradbenega dovoljenja, koncesij, dovoljenj za prebivanje in delo,…).