Civilno pravo

Civilno pravo je pravna panoga zasebnega prava, ki ureja pravna razmerja med enakopravnimi subjekti na temelju enakopravnosti in dispozitivnosti.

Odvetniki v naši Odvetniški pisarni pomagajo urejati ta pravna razmerja na področju civilnega prava z vrhunskim poznavanjem pravnih norm, dinamičnostjo, odličnostjo in predvsem prizadevanjem za čim bolj ugodno rešitev za stranke.

Odvetniki in drugi pravni strokovnjaki v Odvetniški pisarni Križanec nudimo strankam pomoč pri pravnem svetovanju v civilno-pravnih zadevah, pripravi in popravljanju pogodb civilnega prava ter zastopanju strank pred sodišči, kjer z več kot 50-letnimi izkušnjami in odlično pripravljenim sodnim nastopom nudimo vrhunsko sodno varstvo.

Izterjava dolga

Učinkovitost izterjave obveznosti je odvisna tudi od znanja udeležencev v poslovnih transakcijah. V Odvetniški pisarni Križanec strankam zagotavljamo optimalne možnosti izterjave terjatev, tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske unije. Primera se lotimo celostno, sprva z izvensodnim opominom dolžnika, ugotovitvijo premoženja dolžnika, v primeru neplačila pa z vložitvijo predloga za izvršbo.

Športno pravo

Razvoj športa skozi zgodovino je prinesel veliko priložnost kot tudi izzivov. Financiranje klubov, potreba po sodobni infrastrukturi za optimizacijo prihodkov in izkušnje navijačev, kot tudi kompleksna pogodbena razmerja in spori glede intelektualne lastine, spori z agenti, sponzorji in drugimi subjekti so le nekatera vprašanja, ki se pojavljajo na področju športnega prava. V Odvetniški pisarni Križanec svetujemo tako igralcem, agentom kot tudi klubom v vsej športni industriji.

Dedno pravo

Dedno pravo je eno izmed temeljnih civilnopravnih področij, ki ureja prehod premoženja umrle osebe na njegove dediče. Odvetniki v odvetniški pisarni Križanec nudimo pravno zastopanje tudi na področju dednega prava, kjer svoje stranke zastopamo že več kot 50 let.

Odvetniki v naši odvetniški pisarni nudimo storitve, ki med drugim obsegajo svetovanje in zastopanje strank v zapuščinskih postopkih, svetovanje in zastopanje strank v pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino, sestava oporok, sporazumov o odpovedi še neuvedenemu dedovanju, pravno svetovanje in zastopanje pri vodenju postopkov denacionalizacije in na drugih področjih dednega prava.

Dober Odvetnik za dedno pravo mora na tem zahtevnem in kompleksnem pravnem področju zaščititi pravice in interese svojih strank v sodnih in izvensodnih postopkih.

Odškodninsko pravo

Eno izmed glavnih področij, s katerimi se ukvarjamo v Odvetniški pisarni Križanec, je tudi področje odškodninskega prava, kjer stranke zastopamo že več kot 50 let.
Temeljno načelo pri povrnitvi premoženjske škode je načelo polne odškodnine. V našem pravnem redu premoženjsko integriteto posameznika varujemo v celoti, kar pomeni, da mora odgovorni za nastalo škodo, le-to v celoti povrniti.
Pri povrnitvi nepremoženjske škode pa postavitvitev višine zahtevka težje postavljiva, saj je pri oškodovancu nastala nematerialna škoda (telesne bolečine, zmanjšanje življenjske aktivnosti, strah,..). V Odvetniški pisarni Križanec strankam zagotavljamo pravične odškodnine, ki so v skladu s sodno prakso in prakso zavarovalnic v Republiki Sloveniji.

Nepremičninsko pravo

V Odvetniški pisarni Križanec strankam na področju nepremičninskega prava svetujemo že vrsto let. Naše storitve med drugim obsegajo sestavo in pregled različnih vrst pogodb (prodajna pogodba, darilna pogodba, pogodba o ustanovitvi služnosti, najemna pogodba…), zastopanje strank v sporih v zvezi z nepremičninami, z znanjem gospodarskega in finančnega prava pa svetujemo tudi na področju financiranja nakupa nepremičnin.

POTREBUJETE PRAVNO POMOČ?

Kontaktirajte nas in rezervirajte posvet